Disclaimer

VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE (DISCLAIMER)

Toegang tot en gebruik van de Ghwinkel.nl (hierna "Ghwinkel") internetsite welke toegankelijk is via www. Ghwinkel.nl hierna "Site") en de via deze Site aangeboden internetapplicaties (hierna "Applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald.
Gebruik van deze Site en de Applicaties betekent dat u deze en overige op deze Site en Applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Ghwinkel.nl., haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "GHW assurantiegroep B.V.") verstrekken de informatie, producten en diensten op deze Site op basis van onderstaande voorwaarden.

1. Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met GHW assurantiegroep B.V of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2. GHW assurantiegroep B.V. noch een van haar groepsmaatschappijen, met haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers
is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

3. Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door GHW assurantiegroep B.V. gecorrigeerd zullen worden naar GHW assurantiegroep B.V. goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. GHW assurantiegroep B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. GHW assurantiegroep B.V. sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.

Wacht a.u.b...

Het product is toegevoegd aan de winkelwagen.

Verder winkelen of
Verder winkelen of